Top

 

Công trình thi công

Hệ thống cà phê Bonka
11/11/2015, 09:11:58 PM , Post by Nguyễn Đức Toàn
Nguyễn Toàn thực hiện sản phẩm của chuỗi Hệ thống thương hiệu cà phê Bonka .

logo Bonka được thực hiện mặt mica , nội dung decal màu của thương hiệu, dựng thành nổi theo tỉ lệ, bên trong 

đèn neon...

image 2

image 3

image 4

image 5

image 6

Thành công!